Servei de recollida de residus, neteja viària i gestió del parc verd de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
31 de maig de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (90 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: db83440ee6d51bc0a9baa8d067ccbb71decbae6c
ACORD PLENARI D'ADJUDICACIÓ (77 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 9d5bb8e3d38d2665fdac9050547730e1bbecd00c
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 (107 KB)
Data publicació a la web: 25 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 7a03a018c607ffdc289dc2785c1162732bf1c589
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (proposta d'adjudicació). (33 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 77d8c29892108d4fdcc14b559a3419c791774c8b
ACORD PLENARI DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (81 KB)
Data publicació a la web: 1 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: fc45c357c18ec5c0a63a07b28570a312fd0b03a6
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 14 DE JULIOL DE 2016 (100 KB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: bc0b428eac0ff7e68df5cc674ba33c593d070bd0
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE 1 I, SI ESCAU, SOBRES 2 I 3 (38 KB)
Data publicació a la web: 14 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: ed697122632626ccffbc348619c81f3ab66a16db
NOVA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'ACTUAL EMPRESA CONCESSIONÀRIA (41 KB)
Data publicació a la web: 29 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: db4872c3e8d6f24e26a4290e62df70b6adb77f03
CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (53 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: fcfea9bef0c06b7281ea9db90ab4a34572c7647e
ACLARACIÓ ACREDITACIÓ CLÀUSULES SOCIALS (40 KB)
Data publicació a la web: 17 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: a4befb2d57bb1a917f25f58c96dc538c10c936e0
INFORMACIÓ TERMINIS PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS (35 KB)
Data publicació a la web: 14 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: a14b5399d8fdd3e78a67bdb8efda15e4f4b09d09
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (5.03 MB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: d5b8a5438795f6f16e9e4df52fa8acf0702d5397
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (1.27 MB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: c61e5e4e02dec96f5288fa74f383161f391d1af9
CORRECCIÓ D'ERRORS MATERIALS AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS (45 KB)
Data publicació a la web: 1 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: b5a784292883dfcf41092b54fe4eddb14111015e
ANUNCI LICITACIÓ (125 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 2e588333b712ac80898bc9e332d54e3583c288a7
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS