Projecte pluvials Carrer Ca'n Moliner, Na Bergues i altres del nucli de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
7 de novembre de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE NOVA XARXA DE PLUVIALS SES SALINES (56 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 11efc37447e6a7cb3d0cb6c9d9ed003523ab5d78
ACORD JGL D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA (84 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 76961efe5bc0d70af9d0ecb3dc9f68e7e99d3143
Certificado clasificación ofertas i requerimiento docs (94 KB)
Data publicació a la web: 5 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 62938b498d6bcffa9deb314e8d09af718417f75c
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 13-12-2016 (199 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 91ee9032712fabf712a426b2afcb91749be86553
Convocatòria mesa (43 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ef5f808fcce344ee9f096562896afa4d9ada52ab
Nota aclaratòria (31 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 914834903eaeca7716f78b27d424d9fafae592e2
Annex pressupost projecte (24 KB)
Data publicació a la web: 10 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c85e4da9271c896ff6f9526d24a95c2ed25100df
Anunci de la licitació (153 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 330b8155c72b51c475de8fb1327cd5c9f96d204b
Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars (578 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 7afd976fcbcdd7dd40d6956c24a65f476962f53d
Certificat Acord JGL de data 02-11-16 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (73 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: a6ae2b8bcb6a3cd5665a78e050316e22f5d25abe
Projecte (7.59 MB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6e06437013ccd889af46649a6a7bc25b1b1efe6f
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS