Pla Especial de Reforma Interior “Es Camp Lladó”

Aprovació inicial “Pla Especial de Reforma Interior “Es Camp Lladó”. Se sotmet, en compliment del que disposa l’article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears al tràmit d’informació pública i audiència als interessats de 45 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Bolletí Oficial de les Illes Balears la documentació del Pla Especial de Reforma Interior del Camp Lladó del terme de Ses Salines aprovat inicialment per Decret de Batlia núm. 643-2019 de data de 10 d’octubre de 2019 i ratificat pel Ple de la Corporació en sessió plenària extraordinària de data 18 d’octubre de 2019, amb la documentació corresponent a la seva tramitació ambiental, definit segons l’article 110 bis de les NNSS en el pla d’ordenació de les mateixes, aprovació definitiva de dia 17 de maig de 2002.


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/pla-especial-de-reforma-interior-es-camp-llado