ORD. GRAL. 38.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA LÚDICO-INFANTIL I ACTIVITATS LÚDICO-ESPORTIVES D'ESTIU


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-generals/ord-gral-38-preu-public-la-prestacio-del-servei-descola