Borsa d’interins d’un lloc de funcionari/funcionaria. Enginyer/a tècnic industrial

19-Abril-2023

A continuació es transcriuen les bases que regiran la present convocatòria, les quals han estat aprovades per Decret de la Batlia de data 30 de març de 2023.