Convocatòria d'ajuts extraordinaris per pal·liar els efectes de la Covid-19

07-Juny-2021
Ajudes a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipi de Ses Salines.

- Es podran presentar instàncies desde dia 7 de juny fins dia 25 de juny (serà el darrer dia)

- S'hi poden presentar:

Persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, sempre que la seva facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % respecte a l'exercici anterior i que la seva seu social es trobi al municipi de Ses Salines.

-Han d'estar empadronats

- Han de tenir la seu social al municipi

- La seva facturació ha d'haver minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % respecte a l'exercici anterior

- Han d'estar al corrent amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament

- Han de constar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

- En cas de vivendes, finques i apartaments vacacionals, constar amb el certificat del Govern de les Illes Balears d'emissió del núm. d'autorització

Documentació a dur:

a) Persones físiques: còpia del DNI per les dues cares, o NIE i passaport, per les dues cares, si en tingués. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s’han de poder llegir correctament.

b) Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on consti d’alta el centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajut, del mes de desembre de 2020 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l’ajuda.

En cas de vivendes i apartaments vacacionals, certificat emès pel Govern de les Illes Balears amb el núm. de vivenda autoritzat.

c) Si es tracta d’una comunitat de béns o entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.

d) Certificat expedit per l’entitat bancària de la titularitat. No s’admet cap altre document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per l’interessat, ni captures de pantalla, etc.).

e) Certificat d’estar al corrent d’obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria i amb la Seguretat Social.

f) Annex I

g) Annex II

Import de la subvenció:

- Autònoms i empresaris que tinguin la seva raó social o fiscal al municipi de Ses Salines, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 1.000€, amb un màxim d'un local per persona o entitat beneficiària.

- Hotels, hostals, apart hotels, finques de lloguer vacacional i pensions que tinguin la seva raó social o fiscal al municipi de Ses Salines, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 3.000€, amb un màxim d'una aportació per persona o entitat beneficiària.

- Vivendes i apartaments vacacionals, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 500€, amb un màxim de tres aportacions per persona o entitat beneficiària

Se podran presentar a l'ajuntament de 9.30 a 13 hores (en Pau recollirà les instàncies) a l'Ajuntament o al centre Cívic (Eva) i per via telemàtica.

Les bases estaran a la web de l'ajuntament.