L’Ajuntament de Ses Salines constitueix el seu Govern municipal sense dedicacions exclusives

28-Juny-2019

L’Ajuntament de Ses Salines va constituir aquest dijous l’organigrama de Govern municipal que regirà la legislatura iniciada després de les eleccions municipals del passat 26 de maig.

  • Entre les novetats, els plens municipals es realitzaran el segon dimarts de cada mes imparell i en horari matutí.

  • Els membres de l’equip de Govern tindran dedicació parcial, entre un 50% i un 75% de la jornada laboral setmanal.

  • Els sous dels membres de Govern aniran en  funció de la seva dedicació.

En aquest ple de constitució es van estipular les àrees que es designaran a cada regidor de l’equip de Govern i que es reparteixen de la manera següent:

.- Juan Rodríguez Ginard (Populars); batle; Hisenda, Cementiri, Personal, Medi Ambient, Turisme.

.- Miquel Rigo Barahona (Pi); primer tinent de batle; Promoció econòmica, Brigada, manteniment i enllumenat públic, Comerç.

.- Jaume Mora Niell (Populars); segon tinent de batle; Urbanisme.

.- Colau Escales Salvà (Ciudadanos); tercer tinent de batle; Oci i temps lliure, Protecció Civil, Policia.

.- Guillem Francesc Mas Bonet (Populars); Cultura i Patrimoni, Joventut, Festes, Esports, Participació ciutadana, Educació i primera infància.

.- Dolores Sánchez Bonet (Populars); Acció social, Sanitat, Immigració, Mercats.

També es va designar la retribució dels membres de l’equip de Govern en funció de la seva dedicació que, en tots els casos és parcial i oscil·la entre les 20 hores setmanals del batle (50% de la jornada laboral estipulada), les 21,6 hores (54%), del regidor d’Oci i temps lliure, Protecció Civil, Policia, i les 30 hores (75%) dels regidors de Promoció econòmica, Brigada, manteniment i enllumenat públic, Comerç, i el de Cultura i Patrimoni, Joventut, Festes, Esports, Participació ciutadana, Educació i primera infància.

Pel que fa a les retribucions de cada membre de l’equip de Govern, es va aprovar una designació en funció de la seva dedicació. Per tant els sous queden estipulats de la manera següent:

.- Batle; 18.175,43 € anuals, distribuïts en 14 mensualitats.

.-  Regidor d’Oci i temps lliure, Protecció Civil, Policia; 19.600 € anuals, distribuïts en 14 mensualitats.

.- Regidor de Promoció econòmica, Brigada, manteniment i enllumenat públic, Comerç; 27.263,15 € anuals, distribuïts en 14 mensualitats.

.- Regidor de Cultura i Patrimoni, Joventut, Festes, Esports, Participació ciutadana, Educació i primera infància; 27.263,15 € anuals, distribuïts en 14 mensualitats.

El regidor d’Urbanisme, i la regidora d’Acció social, Sanitat, Immigració, Mercats, percebran dietes.

En aquest sentit, el batle, Juan Rodríguez, ha manifestat que l’absència de dedicacions exclusives respon al desig de l’equip de Govern “d’estalviar el màxim possible per tal de no fer malbé el calaix municipal amb sous innecessaris”. “Farem molta feina amb una contenció retributiva en resposta a la nostra vocació de servei públic”.

També es va designar a les persones representants d’organismes com la Mancomunitat del Migjorn, els Consells Escolars de les escoles de ses Salines i la Colònia de Sant Jordi , les Juntes Pericials del Cadastre de Rústica i Urbana, Fons Mallorquí de Solidaritat, Consorci d’Infraestructures, FELIB, Junta Local de Seguretat, Consorci TIC Mallorca, Espais de Natura Balear i òrgans col·legiats.

Novetats

A proposta de Batlia, es va aprovar que els plens ordinaris es celebrin el segon dimarts dels mesos imparells a les 12.30 hores del migdia en lloc de l’horari vespertí de la passada legislatura.

El batle, Juan Rodríguez, ha explicat que aquest canvi respon a la necessitat de oferir a un major nombre de ciutadans la possibilitat de estar presents durant els plens municipals. “Volem un Ajuntament més participatiu, més accessible per al ciutadà, al que convidam a participar dels plens i inclús intervenir en el mateix fent ús del torn de paraula que el batle atorga als presents a la sala en finalitzar l’ordre del dia”.

“Hem comprovat que durant la passada legislatura no hi havia gaire públic als plens perquè a les 20 hores i en ple hivern, el ciutadà vol estar a casa seva, consideram que aquest canvi d’hora s’ajustarà més a les necessitats horàries dels saliners i coloniers que vulguin assistir com a públic a les sessions plenàries”.