Municipis del Migjorn i Pla presenten una sèrie de mesures davant el Consell de Mallorca

27-Març-2020
Els batles de Ses Salines, Llucmajor, Santanyí, Campos i Felanitx reunits per videoconferència amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han sol·licitat tot un seguit de mesures que ajudin a pal·liar els efectes econòmics i socials derivats del Covid-19 i que es presentarà en una carta signada pels respectius ajuntaments.

De la mateixa manera, també s'ha sol·licitat que arribin al més aviat possible els equips de protecció individual, EPI, perquè els treballadors de Serveis Socials, Policia Local, i d'altres departaments, estiguin protegits durant el desenvolupament de la seva feina.

Els representants municipals donen així una passa més enllà i es preparen per donar sortida a l'allau de peticions d'ajuts que esperen dels respectius ciutadans una vegada hagi acabat el confinament i es torni a posar en marxa la maquinària econòmica dels municipis.

Els ajuntaments s'han volgut avançar així, als esdeveniments i han presentat 10 mesures inicials que ajudin a reduir l'impacte econòmic i social que pensen en desenvoluparà una vegada acabada la quarantena, "a més de poder millorar el benestar dels ciutadans, impulsar les economies locals i, en definitiva, millorar la convivència entre veïns. Així el Consell de Mallorca hauria de;

.- Encapçalar la reivindicació davant el Govern Central per a obtenir l'abolició de la regla de despesa que impedeix en aquest moment poder aplicar els romanents de Tresoreria, no sent suficient que pugui destinar-se a serveis socials, sinó que també puguin destinar-se a projectes i serveis generals que contribueixin a impulsar l'economia dels municipis. I que de la mateixa manera els ajuntaments que comptin amb romanents puguin demanar crèdits per fer front a noves inversions i despeses.

.- Augmentar per part del Consell de Mallorca totes les partides destinades a Serveis Socials.

.- Reduir o suspendre les taxes d'incineració dels residus.

.- Augmentar les partides pressupostàries de Joventut i Esports.

.- Implantar la DESBUROCRATITZACIÓ, mitjançant la simplificació i l'agilitació en tots els tràmits administratius, i en concret en la concernent a les autoritzacions preceptives d'obres per part de carreteres, i les llicències i/o autoritzacions de noves instal·lacions fotovoltaiques i en sòl rústic a més de les llicències d'obra en general.

.- Fer tot el possible perquè no s'aturi cap dels projectes que estan pendent d'execució, com són la carretera que connecta Ses Salines a la Colònia Sant Jordi, la ronda de Llucmajor a Palma, la ronda de circumval·lació de s'Alqueria Blanca, la rotonda de Consolació a Santanyí, el carril bici que connecta Santanyí amb el polígon de s'Olivó, i el desdoblament de Campos-Llucmajor, a fi de mantenir l'activitat econòmica.

- Augmentar les partides pressupostàries del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca, així com del PAESC (Pla d'Acció per l'energia sostenible i el clima), i les Ajudes d'urgent i greu necessitat (UGN).

.- Instar al Ministeri de Treball i al Govern de les Illes Balears a efectuar la pròrroga per dos anys del programa "SOIB VISIBLES" i així mateix instar que s'efectuïn noves convocatòries per a joves qualificats.

.- L'empar i mediació davant el Govern de les Illes Balears per a col·laborar en la gestió de la platja d'Es Trenc, que tants maldecaps ens provoca, i mals resultats econòmics ens genera.

.- La re capacitació sobre la determinació d'implantar la prohibició dels apartaments turístics en el context actual de recessió econòmica, ja que les circumstàncies requereixen acudir amb tots els mitjans possibles per a pal·liar els efectes catastròfics del COVID-19 en una comunitat autònoma íntimament lligada a l'activitat turística que indubtablement es veurà greument afectada.

.- Instar al Govern d'Espanya perquè derogui la prohibició de crear noves places als ajuntaments amb manca de mitjans humans per a satisfer les necessitats urgents de policia local i de brigada de serveis, màximament aquells municipis amb una gran població flotant.

.- Màxima col·laboració amb el Govern d'Espanya perquè la plataforma de contractació permeti avançar treball en els expedients iniciats i així facilitar el retorn a la normalitat amb la màxima celeritat a la finalització de l'estat d'alarma.

.- Reivindicar al Govern d'Espanya l'impuls de les modificacions legislatives corresponents perquè s'elevi l'import fins a 50.000 € en el marc dels contractes menors, amb l'únic objectiu d'obtenir major agilitat en la tramitació administrativa.

.- Implantar i impulsar conjuntament el proclamat "Pla Marshall", el qual incloïa en el seu moment la simplificació i l'agilitació de tràmits administratius, així com l'acumulació de competències en una mateixa administració.

Agraïments i peticions

Després de felicitar "la gran tasca desenvolupada pel president de la FELIB, Antoni Salas, a l'hora de sumar esforços, establir criteris i objectius en aquesta situació", els batles han agraït les mesures anunciades però han demanat un augment dels recursos econòmics destinats per la Institució als ajuntaments, en especial pel que fa a la subvenció psicosocial destinada a l'atenció psicològica "que es requereix en aquests moments per a la ciutadania, situacions que, en alguns casos són dramàtiques".

Així mateix, els municipis reivindiquen l'abastiment necessari de material al personal sanitari per al desenvolupament de les seves funcions i demanen al Consell que encapçali aquesta reivindicació davant els governs Central i de la Comunitat Autònoma.

Els Ajuntaments també s'han mostrat favorables al manteniment del Pla d'Ajudes als Municipis malgrat reivindiquen l'augment del 200% amb la finalitat de minimitzar els previsibles efectes de la crisi que provocarà la pandèmia. "Amb aquest augment, els ajuntaments podran adjudicar obra pública i executar projectes que ajudin a minvar la gravetat de la crisi socioeconòmica que se'ns ve amunt", diuen els batles.