02-CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial derivat de la instal•lació o existència de portades, balcons, elements constructius tancats, terrasses, miradors, marquesines, sostres, paraments i altres instal•lacions semblants sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/02-consulta-publica-relativa-la-modificacio-de-lordenanca