18-Informació pública de l’esborrany l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del terme municipal de Ses Salines

Publicació web 14 03 2023


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/18-informacio-publica-de-lesborrany-lordenanca-municipal-dus-i