El món dels morts

Tomba d’inhumació trobada durant una obra al carrer de Plató. Foto: Bauzà, H. i Ponç, A. (1998) Una fortificació romana a ses Salines. Mayer, M.; Nolla, J.M. i Pardo, J. (eds) De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga. Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Barcelona: 101-114.
Tomba d’inhumació trobada durant una obra al carrer de Plató. Foto: Bauzà, H. i Ponç, A. (1998) Una fortificació romana a ses Salines. Mayer, M.; Nolla, J.M. i Pardo, J. (eds) De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga. Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Barcelona: 101-114.

Les àrees funeràries de les comunitats humanes de ses Salines

El món dels morts és una font important de coneixement de les societats humanes. Els rituals relacionats amb el tractament i l’homenatge als nostres difunts diu molt de les nostres creences. A més, la ubicació d’un cementeri és indicatiu de la presència propera d’una comunitat humana, amb la qual els difunts van tenir en vida vincles familiars i veïnals.

A ses Salines, sota els carrers del nucli urbà i al seu entorn immediat, es coneixen diverses àrees funeràries relacionades amb les persones que l’habitaren en diferents períodes . Algunes d’aquestes àrees funeràries es coneixen sols per informacions orals, com les quatre sepultures que envolten per fora el perímetre del fossat, dues al carrer del Rector Ferrando i dues al carrer Plató.

La presència d’assentaments postalaiòtics al territori de ses Salines va donar lloc a la formació d’una important necròpoli a la finca de sa Carroja, que va estar en ús des de l’inici del III aC fins al segle VI dC. Tot i així, el seu moment de màxim esplendor va tenir lloc en època romana, concretament entre els segles I aC i I dC. Durant aquest llarg lapse de temps, es va practicar tant el ritual d’incineració com el d’inhumació dels cossos.