Borsí extraordinari i urgent per a la cobertura en comissió de serveis d'una plaça d'oficial de la policia

13-Juliol-2022

Borsa extraordinària i urgent, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura, quan un lloc de treball amb dotació pressupostària no tengui titular o quedi vacant de manera temporal o definitiva, i pugui ser ocupat en comissió de serveis de caràcter voluntari, amb personal funcionari de carrera del mateix grup i escala que compleixi els requisits establerts per ocupar-lo.