Procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d'oficial de l'Ajuntament de Ses Salines per promoció interna

21-Abril-2021

Aquesta plaça correspon a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Oficial de policia local, Subgrup de classificació C1, de l'Ajuntament deSes Salines.